CE märgistus

Mis on CE märk?

Lühidalt on CE- märk tootjapoolne kinnitus, et tema poolt valmistatud toode on kontrollitud ja vastab kõikidele asjakohastele Euroopa Liidu direktiividele. CE-märki kandvatel toodetel on lubatud vaba ringlus EL-is.

Selleks, et saada toote CE märgistust, on põhieelduseks see, et sertifitseeritava toote kohta on olemas tehniline kirjeldus. Tehnilisi kirjeldusi on kahte peamist tüüpi:

  • Harmoneeritud Euroopa Standard (hEN)
  • Euroopa hindamisdokument (EAD 130186-00-0603)

CE märgistamine on kohustuslik alates sellest hetkest, kui üleminekuperiood (vastuolulise siseriikliku standardi ja harmoniseeritud standardi (hEN) kooseksisteerimisperiood) on lõppenud.

Sõltuvalt toote olemusest määrab standard või tehniline tunnustus toote sertifitseerimise iseloomu.

Kolmemõõtmelistele naelutusplaatidele (naelutusnurgikud, prussikingad jne) kehtib EAD 130186-00-0603, mis kohustab CE märgistuse saamiseks tootmistehase sertifitseerima tõendamissüsteemi 2+ järgi. Tõendamissüsteem 2+ tähendab üldplaanis seda, et tehasest võetud tooted tuleb katsetada vastavalt katseplaanile ning tehases peab olema rakendatud tootmisohje (FPC- Factory Production Control).

Tootmisohje on tehase pidev sisekontroll vastavalt ETA-s määratud nõuetele. Tootmisohje vastavus tuleb aga omakorda sertifitseerida vastavat akrediteeringut omava sertifitseerimisasutuse poolt, kes teostab tehasele ka järjepidevat järelvalvet nõuete täitmise kontrolliks.

Kogu sertifitseerimisprotsessi väljundiks on Toimivusdeklaratsioon. Toimivusdeklaratsioon on selle väljaandja kirjalik kinnitus, et toode vastab sellele esitatud nõuetele ja selle suhtes on järgitud nõuetele vastavuse tõendamise korda.

Arras CF põhitoodang on kaetud CE märgistusega ning kõik meie poolt väljatöötatud uued tooted saavad samuti CE märgise.

ACF Toimivusdeklaratsioonid: